Vybuch plynneho potkana

Valgus Pro

Výbuch je definován jako velmi silná reakce oxidace nebo rozkladu, která poèítá s rychlým spalováním hoølavých plynù, par, hoølavých kapalin nebo prachu nebo vláken v kouli, co¾ zpùsobuje zvý¹ení teploty nebo tlaku spolu s rázovou vlnou a akustickým efektem.

Výbuch je dùle¾itý v pøesnì definovaných podmínkách a konkrétnì, kdy¾ koncentrace hoølavé suroviny vstupuje do pøesnì definovaného rozsahu, který se nazývá mo¾nost výbu¹nosti. Koncentrace hoølavé slo¾ky ve specifikovaném rozmezí výbu¹nosti nezpùsobí výbuch. Pro vytvoøení výbuchu je také nezbytná energie, kterou iniciátorem mohou být takové komponenty, jako jsou jiskry, které vznikly pøi provozu strojù a elektrických konstrukcí, prvky zaøízení se zahøívaly na velmi cenné teploty, atmosférické a elektrostatické výboje. Tato energie se nazývá malá energie zapalování a definuje, jak malá je energie kondenzátoru uvnitø elektrického pole, co¾ mù¾e zpùsobit vznícení smìsi a ¹íøení plamene za daných zku¹ebních podmínek. Zaøízení pro ochranu proti výbuchu jsou nástroje v nevýbu¹ném provedení, které jsou urèeny pro provoz v oblastech zvlá¹tì vystavených výbuchu.

Hodnota nejmen¹í zapalovací energie je parametr, který bude zakoupen pro posouzení nebezpeèí výbuchu, který pochází ze zdrojù v regionu, jako jsou elektrické, elektrostatické jiskry, jiskry, které vznikají z kapacitních nebo indukèních elektrických obvodù, jako¾ i mechanické jiskry.

Palivo musí poèítat pro pøístup s okyslièovadlem a zaèátek spalování vy¾aduje iniciaèní faktor. Je hor¹í zahájit výbuch prachu ne¾ výbuch plynu. Plyn se pøidává do atmosféry spontánnì v dùsledku difúze a mechanické míchání je nezbytné pro vytvoøení oblaku prachu. Minimalizace prostoru výbuchu napomáhá násilí výbuchu a v pøípadì mùr je zachován jako pøirozený faktor pro jeho vznik. Mezi plyny oxidanty, které ¾ijí místo kyslíku, napø. Fluor. Kapaliny, které jsou oxidanty, zahrnují kyselina chloristá, peroxid vodíku a mezi oxidanty pevných látek jsou: dusiènan amonný, oxidy kovù. Paliva jsou pøedev¹ím v¹echny kapaliny, plyny, ale také pevné látky.