Zony vybuchu

V místnostech, kde hrozí nebezpeèí plynù, mlhy nebo hoølavých výparù, musíme pou¾ívat ventilátory odolné proti výbuchu, jejich¾ kvalita je potvrzena nejen reputací výrobce, ale také znaèkou "EX". Tento symbol znamená typ tzv. Ochrany proti výbuchu odolný proti výbuchu. Zaøízení s tímto oznaèením splòuje v¹echna pravidla smìrnice ATEX, av¹ak dodr¾ování pravidel stanovených v této smìrnici je dnes po¾adavkem poskytnutým výrobcùm tohoto standardu zaøízení. Projektant odsávacího zaøízení je také povinen oznaèit zónu nebezpeèí výbuchu a výbìr zaøízení vhodného pro danou místnost, a to jak z hlediska provedených prací, tak i hodnot.

Revitalum Mind Plus

Ka¾dá továrna, bez jakéhokoli dùvodu pro kampaò, by mìla být poskytována nejen v nejkrásnìj¹í kvalitì zaøízení potøebných pro èastou práci, ale i dobøe vybraných zaøízení pro tì¾bu, která se postará o bezpeènost a ochranu zdraví zamìstnancù. Nyní jsou pro tento stavební standard navr¾eny prùmyslové ventilátory, které se vyznaèují jak vysokou tøídou, tak trvanlivostí pou¾itých prvkù.

We & nbsp; tváø na extrémní zpùsoby, od & nbsp; univerzální fanou¹ci prùmysl, radiální, jako¾ i zaøízení pro speciální aplikace, poslední dokonce pøíklady namontovat okapový kuchynì a rùzné druhy vybavování oznaèené „ex“ pro budovy, v ní¾ nebezpeèí zneèi¹tìní ovzdu¹í hoølavých plynù. Hraní pøítomný ve sbírce jsou také k dispozici mobilní výfukových døevotøískové desky, a vakuové výtahy a lavice.

Dal¹ím typem jsou axiální ventilátory na stìny a potrubí, stejnì jako modely, které jsou uvedeny na støe¹e budovy. Stroje jsou charakterizovány mno¾stvím u¾iteèného výkonu a kvality prvkù pou¾ívaných v jejich práci.

Vìt¹í systémy výmìny vzduchu v komerèních, prùmyslových, servisních, gastronomických a originálních zaøízeních jsou postaveny na úpravì ventilaèních jednotek pøizpùsobených, mimo jiné, vlhkosti a stavu zneèi¹tìní ovzdu¹í z prostor.