Zubni ordinace a pokladna

Rok 2015 pøinesl zmìny pro lékaøe, kteøí podnikali. Od 1. bøezna minulého roku se kolem v¹ech pokladen objevily pokladny elzab mini e. Lékaøi, kteøí poèítali s pacienty, byli povinni zaznamenávat v¹echny pøíjmy, které by mìly být vìnovány tomuto zaøízení. Pøes protesty lékaøských kruhù vstoupila v platnost naøízení ministra v myslích pokladen.

Bylo tvrzeno, ¾e domácí náv¹tìvy by byly nemo¾né a lékaøi v dùchodu se osvobodili od chování podniku, na zaèátku potí¾í s pokladnou. Tvrzení byla nesprávná. Pokladní obchodníci pou¾ívají v soukromé nabídce jak malá, tak mobilní zaøízení, kdy¾ jsou také dùle¾itá pro stravování a obchod. Rovnì¾ není dùle¾ité souhlasit s tvrzením, ¾e pokladna je nebezpeèná. Lékaøské slu¾by jsou pøíkladem. Lékaø, který nabízí slu¾by záchrany ¾ivota, postaèí, ¾e plánované 2 nebo 3 pozice na vý¹i. Dal¹í povinností je pouze tisk denní a mìsíèní zprávy. Navíc jednou za dva roky chcete být naplnìni kontrolou pokladny autorizovaným posledním servisním technikem.

Podle platné vyhlá¹ky ministra financí se nejenom lékaøské ordinace musely seznámit s pokladnami, ale i pro rùzné profesní skupiny, které tyto prostøedky tvoøí od minulého roku, mù¾eme bez jakéhokoli dùvodu poèítat mimo jiné:- právníci,- úèetní,- mechanika automobilù,- kadeønictví,- kosmetièky.

Platná právní úprava vypr¹í dne 31. prosince 2016. To, ¾e v roce 2017 v¹ichni podnikatelé prodávají a poskytují slu¾by jednotlivcùmneprovádìjte firmu. Podle ministerstva financí je to poslední, co bojuje s jednoduchou zónou obchodu a slu¾eb.

To se ptá na otázku, ¾e v pøí¹tích letech bude dùle¾ité vzít s pomocí k nákupu hotovosti. V souèasné dobì má 700 PLN. ®e by ji ka¾dá ¾ena pou¾ila, kdo nainstaloval pokladnu vèas a øádnì ji informoval o názvu danì. Daòový úøad má k dispozici ¾ádost o vrácení èástky 700 PLN na 30 dní. Nebo bude dùle¾ité pou¾ít tuto pomoc v následujících letech, vysvìtlí, jak ministerstvo zveøejní nové naøízení.